İSKİ Genel Müdürlüğü, su havzalarından alınan ham suları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygun olarak arıtıp, kullanıcılara kaliteli ve içilebilir su temin etmeyi; çevre ve insan sağlığını esas alarak atık suları biyolojik veya ileri biyolojik olarak arıtıp, alıcı ortama deşarj etmeyi birincil görev olarak benimsemiştir.

Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için tüm İSKİ Genel Müdürlüğü çalışanları adına Genel Müdür olarak;

 • Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna ulaşmasının sağlanmasını ve tüketici memnuniyetini arttırmayı,
 • Sunduğu su ve atık su hizmetlerinde müşterilerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak sürekli gelişime ve iyileşmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı,
 • Yerinde yönetim anlayışına uygun olarak her bir ilçede müşterilerinin kolaylıkla ulaşabileceği şube müdürlükleri üzerinden hizmet sunmayı,
 • İçme suyunun israf edilmeden bilinçli bir şekilde kullanılması için vatandaşa bilgi verilmesini,
 • İçme suyu havzalarının kirletilmemesi için havza koruma çalışmalarının yapılmasını,
 • İstanbul’a verilen suyun kalitesinin ölçülmesi kapsamında her gün değişik noktalardan numune alınarak kalite kontrol çalışmalarını yapmayı,
 • Vatandaşın beklentilerinin karşılanması için müşteri memnuniyet anketlerinin yapılmasını,
 • İstanbul’a sürekli su verilmesi için alternatif su kullanım senaryoları hazırlanmasını,
 • İçme suyu üretiminde kullanılan enerjinin karşılanması kapsamında alternatif enerji kaynaklarının (güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi vb.) devreye alınmasını,
 • Çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturabilecek su, atık su ve kanal arızalarına imkânlar dâhilinde en kısa sürede müdahale ederek İstanbul Halkı’nın sağlığını korumayı,
 • Başta arıtma kimyasalları olmak üzere kullanılan tüm kimyasal maddelerde insan ve çevre sağlığını birinci planda tutmayı,
 • Kendi faaliyetlerimizden, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin en aza indirgenmesini ve kirliliğin önlenmesini,
 • Tüm atık suların çevreye zarar vermeden toplanması, arıtılması ve deşarj edilmesini,
 • Arıtma ve işletme faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek her türlü atığın toplanmasını, uzaklaştırılmasını/bertarafını sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumayı,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası veya acil durumlarda hızlı ve en uygun tedbirlerin alınmasını, risk analizlerinin yapılmasını, bu risklere yönelik gerekli önlemlerin alınmasını ve bu faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Başta tabi olduğumuz İSKİ mevzuatı olmak üzere, bizi bağlayan çevre ve İSG gerekliliklerinin fazlasıyla yerine getirilmesini,
 • Çevre, İSG ve kalite amaç ve hedeflerinin oluşturulmasını, takip edilmesini ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını, bu konularda ilgili taraflarla açık iletişimin sağlanmasını,
 • Günün teknoloji ve trendlerini yakından takip ederek; içme suyumuzun ulusal ve uluslararası standartlarda, mevzuata uygun ve sıhhi ortamlarda işletme ile dezenfeksiyon şefi kontrolünde üretilmesini,
 • Takım çalışmasını uygulayan, sağlığa uygunluk kurallarına göre çalışan eğitimli personelin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne daha etkin katılımı sağlayarak; ekip olma ruhunun geliştirilmesini,
 • Eğitimli personelimizle, koşulsuz müşteri memnuniyetinin gerekliliğine inanarak, bütünleşmiş sistemimizi sürekli geliştirerek sektörü içinde öncü ve örnek olmayı amaç edinmeyi,
 • Tüm üretim zincirimiz boyunca, ham su temininden içme suyunun müşterilerimize ulaştırılmasına kadar bütün aşamalarda ilgili çevrelerle etkin bir iletişim içinde olmayı taahhüt ederim.

GENEL MÜDÜR