Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Performans Programı’nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan’da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş ve sonuçlarının ölçülebilir olmasına özellikle dikkat edilmiştir.

Performans programı hazırlanırken, Stratejik Plan'ın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde bulundurulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. . 2023 yılı Performans Programı; 7 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 149 adet Faaliyet ve 111 adet Performans Göstergesi ile izlenerek değerlendirilecektir.