Temiz Su Numune Alma, Taşıma, Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu

Temiz Su Numune Alma, Taşıma, Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu
Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Numune Taşıma Saklama Koşulları ve Süreleri Listesi
İçerik Yenileme Tarihi 16.05.2023 İçerik Yenileme No 04
Parametre Numune Kabı Minimum Numune Miktarı(ml) Koruma Maksimum Saklama Süresi
Giardia kist ve Cryptosporidium ookist Tayini P 10L (5±3)  °C’ de taşınmalıdır. Hemen analiz edilmelidir. 24-96 saat
Mikrobiyolojik Analiz (Toplam Koliform, E.coli v.s.) P, C (Steril) 500 (5±3)  °C’ de taşınmalıdır. Hemen analiz edilmelidir. Klorlu sularda tiyosülfat ilaveli kaplar kullanılmalıdır. 8-12 saat  (taşıma dâhil depolama süresi)
Fitoplankton Sayımı P, C (Kahverengi) 1000 200 ml’ ye 0,5- 1 mL Asit veya alkali lugol çözeltisi ilavesi ile (3±2) °C’ de soğutulmalı. Tatlı sularda genellikle bazik lügol çözeltisi, asidik lügol çözeltisi deniz sularında hassas flagellat’larda uygun olur. Spesifik tespit için spesifik standarda bakınız. Eğer renksizleşme oluşmuşsa daha fazla lugol solusyonu gerekebilir. Aşırı doygunluk derecesinden yani koyu kahverengi oluşumundan sakınılmalıdır.Numune saman sarısı veya konyak rengine dönüşünceye kadar asit veya bazik lugol çözeltisi ilave edilir. Numune kabı homojenizasyona müsaade edecek şekilde baş kısmında ~90% boşluk bırakılarak doldurulur. 6 ay
Klorofil(a) 1 C (Kahverengi) 1000 Hemen analiz edilmelidir. Filtre edilmemiş numune karanlıkta 4 °C 24 -48 saat
Klorofil(a) 1 C (Kahverengi) 1000 Filtre edilmiş numune karanlıkta – 20 ºC 28 gün
Alg Toksinlerinin (Microcystin LR) Tayini C (Kahverengi) 1000 Hemen analiz edilmelidir. -
pH P, C 50 Hemen analiz, Soğutma 24 saat
Bulanıklık P, C 50 Aynı gün analiz edilmelidir. Karanlıkta saklanmalıdır. 24 saat
İletkenlik P, C 100 Soğutma 24 saat
Renk P, C 500 Soğutma, karanlıkta 5 gün
Toplam Çözünmüş Madde Tayini 2 P, C 100 Soğutma 24 saat
Serbest Klor/Toplam Klor P, C 100 Hemen analiz -
Alkalinite Tayini P, C 200 Hemen analiz, Soğutma 24 saat
Kalsiyum, Magnezyum PE 500 pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli 1 ay
Sodyum PE 500 pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli 1 ay
Potasyum PE 500 pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli 1 ay
Amonyak C (Kahverengi) 100 pH 1-pH 2 olana dek H2SO4 ilave edilmeli 14 gün
Amonyum PE 500 pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli 14 gün
Lityum PE 500 pH<3 ±0,5 olana dek HNO3 ilave edilmeli 1 ay
Klorür P, C 500 Soğutma 1 ay
Nitrat 1 P, C 500 Soğutma 4 gün
Sülfat P, C 500 Soğutma 1 ay
Florür PE 500 Gerekli değil 1 ay
Bromür PE 500 - 1 ay
Bromat PE 500 50 mg/L etilendiamin ilave edilmeli 1 ay
Ortofosfat P 500 Soğutma 1 ay
Nitrit P, C 500 Hemen analiz veya soğutma 24 saat
Klorit P, C (Kahverengi) 500 pH > 10 ±0,5 olana kadar NaOH ilave edilmeli 7 gün
Klorat P, C (Kahverengi) 500 pH > 10 ±0,5 olana kadar NaOH ilave edilmeli 7 gün
Toplam Siyanür, Siyanür Tayini 1 P, C 100 Hemen analiz veya NaOH ile pH>12 ayarlanır, soğutma ve karanlıkta 14 gün
Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi) P, C 100 pH 1-pH 2 olana dek H2SO4 ilave edilmeli, Karanlıkta; Soğutma 48 saat
MIB ve Geosmin 2 C (Kahverengi) 500 Soğutma ve Hemen analiz edilmeli -
UV 254 Absorblayan organik madde C (Kahverengi) 500 Hemen analiz edilmelidir -
TOK (Toplam Organik Karbon) C (Kahverengi) 500 pH 1- pH 2 olana dek H 3PO 4 veya H2SO4 ilave edilmeli; Eğer uçucu organik bileşik içeriyorsa asitlendirme yapılmamalı, soğutulmalı ve 8 saat içinde analiz edilmeli 7 gün
Toplam THM 1  (Trihalometanlar Kloroform,    Diklorobromometan,  Dibromoklorometan, Bromoform),VOC (Vinil Klorür, Epiklorhidrin, Benzen, 1,2 dikloroetan, Trikloroeten, Tetrakloroeten) C(Kahverengi), PTFE kaplı septum kapaklı 500 8 mg/100 mL tiyosülfat ilave edilmeli, soğutma 7 gün
Metaller (Ca, Mg, Na, K, Al, Sb, Ba, Be, Co, Fe, Mn, Se, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn,) P 100 pH 1-pH 2 olana dek HNO3 ilave edilmeli 1 ay
Akrilamid C (Kahverengi), PTFE kaplı septum kapaklı 500 Hemen analiz edilmeli -
PAH (Benzo (a) piren, Benzo (b) floranten, Benzo (k) floranten, Benzo (g,h,i) perilen, İndeno (1,2,3 cd) piren) C(Kahverengi), PTFE kaplı septum kapaklı 500 Klorlu numunelere 8 mg/100 mL tiyosülfat ilaveli edilmeli 7 gün
Pestisit (Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Atrazine, Carbaryl, Carbofuran, 3-Hidroxy Carbofuran, Clorpyrifos, Cypermethrin, Demeton S, Demeton S Methyl, Diazinon, Diniconazole, Disulfoton, Ethion, Malathion, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Oxamyl, Permethrin, Propoxur, Quinalphos, Simazine, Tebuconazole, 2,4,5 T, 2,4 D, 1-Naphtol) C (Kahverengi), PTFE kaplı septum kapaklı 500 Hemen analiz edilmelidir veya -18 °C altında dondurulmalıdır. Klorlu numunelere 8 mg/100 mL tiyosülfat ilaveli edilmeli 7 gün

Liste “Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması için Kılavuz TS EN ISO 5667-3”, “Mikrobiyolojik Analizler için
Numune Alma TS EN ISO 19458” ve metod kaynakları esas alınarak hazırlanmıştır. Listede yer almayan parametreler için
cam ya da plastik kaplar kullanılmalıdır; tercihen depolama sırasında soğutulmalı ve hemen analiz edilmelidir.

1 Koşullar Standart Metod dan alınmıştır.

2 Koşullar Analiz metodunda belirtilmiştir.

P:plastik, PE: polietilen, PTFE: poli tetra floroetilen, PVC poli(vinilklorür) C:cam

Soğutma: >0 ile≤6 0C arasında