Tesisat Ayırma Abonelik İşlemleri

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde ana sözleşmenin iptal edilerek bağımsız birimlere ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

Konut – İşyeri Aboneliği

Gerekli Belgeler:

 • İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir. *Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi.

 • Tüzel kişiler için yetki belgesi ve kaşe.

 • 31.12.2021 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda; 31.12.2021 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi biri veya binanın 31.12.2021 tarihinden önce mevcut olduğunu gösteren belge ve kayıtların bulunması veya ilgili belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti ve binanın UAVT sisteminde kaydının olması halinde 24. 04. 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20/1maddesine istinaden sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşmalarını teminen geçici olarak su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılır.

 • 31.12.2021 tarihi ile 01.07.2022 tarihleri arasındaki Yapı Ruhsatı alınmış binalarda müracaat edilmesi halinde inşaat bitmiş ise geçici süreli abonelik yapılır.

 • Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'den sonra ise; Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskân)

Konutlar İçin:

 • Teminat Bedeli: 711,60 TL

 • Su İştirak Bedeli: 1.066,75 TL

 • Kanal İştirak Bedeli: 849,34 TL

İşyerleri İçin:

 • Teminat Bedeli: 1.864,20 TL (ilk üç normal okumalı fatura tüketim toplamının teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarın 30 m3’ü aşan kısmı kadar ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)

 • Su İştirak Bedeli: 1.066,75 TL

 • Kanal İştirak Bedeli: Metrekareye göre değişmektedir.

Not: Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Not: Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'den sonra olan binalarda; Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara %95 ve üzerinde orana sahip “İş Bitirme” Belgesi’nin veya Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.